สถาบันวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
Research and Data Analysis Institute
22/68 หมู่ 8  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบาแค เขตบางแค กรุงเทพ 10600
Tel. 0-2455-3510 Mobile Phone. 086-628-4065
http://www.researchtoyou.com

E-mail :researchtoyou@gmail.com